top of page

האקאתון מיכל סלה - safe@home

קודה יזמה והובילה יחד עם קהילת מפתחים בכירים in.dev האקאתון וירטואלי safe@home -עבור פורום מיכל סלה. ההאקאתון יצר שיח חברתי-טכנולוגי רחב שחיבר בין יזמים, מומחים בתחום, עמותות ומשרדי ממשלה שפועלים למניעת תופעת האלימות במשפחה ובין טכנולוגים ואנשי מוצר ועיצוב שהתגייסו להציע פתרונות טכנולוגים להעלאת סימנים מוקדמים ליחסים מסוכנים, גישה למידע, אנשי מקצוע ומרכזי סיוע ואפליקציות לסיוע בשעת מצוקה וחירום. ההאקאתון התקיים במאי 2020 למשך 3 ימים. 1800 נרשמים
מהמגזר החברתי והטכנולוגי, 136 אתגרים להוצעו לפיתוח, 56 פיתוחים הוגשו לשיפוט בפני צוות שופטים בכיר ו-7 הגיען למעמד הגמר שהתקיים במעמד נשיא המדינה.

האקאתון מיכל סלה - safe@home
bottom of page